Aucun produit

À définir Livraison
0,00 zł Total

Commander

Produit ajouté au panier avec succès
Quantité
Total
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Total produits
Frais de port  À définir
Total TTC
Continuer mes achats Commander

Informacje o firmie SYGNATURA
Sklep internetowy sygnatura.com.pl, dostępny pod adresem www.sygnatura.com.pl/sklep, prowadzony jest przez:

Zakład Kartograficzny SYGNATURA Witold Czajka z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Dolina Zielona 28, NIP 929-009-62-88, Regon 006081442

Regulamin zakupów.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do SYGNATURA.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

 5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu sygnatura.com.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. SYGNATURA zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

 6. SYGNATURA w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

 8. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego SYGNATURA wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

 10. SYGNATURA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 11. SYGNATURA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni).

 12. SYGNATURA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.

 13. SYGNATURA pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie http://www.sygnatura.com.pl/sklep/shipping.php

 14. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 14 wliczony jest w kwotę pobrania.

 15. Każda transakcja potwierdzana jest dokumentem poświadczającym zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

 16. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą, przelewem na konto SYGNATURY. Bieżące formy płatności realizowane są poprzez serwis przelewy24.pl . W przypadku zamówień obejmujących mapy i przewodniki elektroniczne nie można wybrać formy płatności za pobraniem.

 17. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej sygnatura.com.pl/sklep są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 18. Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty w sklepie internetowym www.sygnatura.com.pl/ może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z SYGNATURĄ.

 19. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, SYGNATURA może kierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.

 20. Wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 21. Wszystkie pozycje w naszej ofercie objęte są gwarancją. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że produkt posiada jakieś wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas dostawy, produkt należy odesłać na adres magazynu SYGNATURA. Do przesyłki wymagane jest dołączenie faktury otrzymanej w paczce. Po otrzymaniu przesyłki niezwłocznie wymienimy produkt na nowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, zwracamy pieniądze. Reklamacje dotyczące ukrytych wad produktu rozpatrywane są na zasadach "rękojmi".

 22. SYGNATURA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  a/ Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, na adres handlowy@sygnatura.com.pl lub w formie pisemnej na adres SYGNATURA Zakład Kartograficzny Witold Czajka podany w górnej części Regulaminu, na koszt SYGNATURA. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po otrzymaniu reklamacji.

  b/ Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SYGNATURA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez SYGNATURA  albo SYGNATURA nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

  c/ SYGNATURA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SYGNATURA nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SYGNATURA. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 23. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 24. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w przypadku świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone (np. mapy i przewodniki elektroniczne), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 26. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności naszego sklepu. Polityk prywatności dostępna jest pod adresem: http://www.sygnatura.com.pl/informacje/7-polityka-prywatnosci.

 27. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.12.2014r.

 28. SYGNATURA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sygnatura.com.pl/informacje/7-polityka-prywatnosci Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 29. Sklep SYGNATURA zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

 30. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

 31. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.sygnatura.com.pl/informacje/10-regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 32. Produkty znajdujące się na stronie internetowej sklepu SYGNATURA nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 33. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl oraz PayPal

 34. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
SYGNATURA Zakład Kartograficzny Witold Czajka
ul. Dolina Zielona 28
65-154 Zielona Góra
handlowy@sygnatura.com.pl

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SYGNATURA Zakład Kartograficzny Witold Czajka
ul. Dolina Zielona 28
65-154 Zielona Góra
handlowy@sygnatura.com.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................